سامانه اعلام نتايج آزمون پيشرفت تحصيلي دبيرستان‌هاي دوره اول و دوم متوسطه استان مركزي


نتايج آزمون پيشرفت تحصيلي دبيرستان‌هاي دوره اول متوسطه (مرحله سوم) : 
آزمون پيشرفت تحصيلي دبيرستان‌هاي دوره دوم متوسطه (مرحله سوم) :